KREDYT INWESTYCYJNY

Kredytobiorca
O kredyt inwestycyjny mogą się ubiegać:
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym rolnicy, spółki osobowe, spółki prawa handlowego,
- Osoby wykonujące wolny zawód (lekarze wszystkich specjalności, prawnicy, biegli rewidenci, architekci, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy, tłumacze przysięgli),
- spółki SPV nowo zorganizowane. – 20% wkład własny.

Które:
- Posiadają zdolność do czynności prawnych,
- Legitymują się zdolnością kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu w terminach i kwotach określonych w Umowie kredytu liczonej na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych za okres bieżący oraz za rok poprzedni lub na podstawie przedstawionych projekcji finansowych za okres kredytowania.
- Posiadają zabezpieczenie kredytu wymagane przez Bank.

Cel kredytu
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, w tym na:

1) zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości komercyjnych,
2) zakup pozostałych środków trwałych
3) refinansowanie:
a) nakładów wymienionych w pkt. 1 i 2, poniesionych przez Firmę w okresie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
b) kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

Parametry produktu
Okres finansowania wynosi do 10 lat. (15 w przypadku zabezpieczenia na nieruchomości) lecz nie więcej niż okres amortyzacji danego środka trwałego.
Minimalna kwota kredytu 50 000,00 zł
Bank finansuje maksymalnie 100 % wartości netto inwestycji stanowiącej przedmiot kredytowania.

Wymagane dokumenty.
1. zgodnie z checklist

Waluta
PLN, EUR, USD

Rata kredytu
Annuitet (równe raty kapitałowo-odsetkowe) lub malejące

Prowizje związane z udzieleniem kredytu
Prowizja:
- przygotowawcza za przyznanie kredytu zgodnie z ROS (może być zapłacona przez Klienta lub doliczona do kwoty kredytu)
- za wcześniejszą spłatę kredytu – 2,0% wartości niespłaconego kapitału
- wydanie promesy kredytowej ( kwota 50% zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej)

Prowizje dodatkowe związane z obsługa transakcji
Fakultatywne:

- ubezpieczenie „Mury” - w przypadku nieruchomości (może być zapłacone przez Klienta lub doliczone do kwoty kredytu)

Rodzaj oprocentowania
Zmienne co kwartał trwania umowy

Stawki oprocentowania
WIBOR 3M plus marża z ROS

Uruchomienie kredytu
Uruchomienie kredytu następuje w całości lub w transzach na rachunek Kredytobiorcy prowadzony w GETIN Noble Banku S.A.:
- po okazaniu księgowych dokumentów kosztowych ze zrealizowanej fazy projektu budowlanego w przypadku finansowania lub refinansowania zakupu projektu budowlanego.
- możliwe jest uruchomienie transzy z góry na pokrycie prac inwestycyjnych zgodnie z kosztorysem (harmonogramem prac) w kwocie nie wyższej niż 70% wartość prac zrealizowanych (wkład własny).
- na rachunek wskazany na fakturze

Zabezpieczenie
Zgodnie z procedurą stosowania prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych Genin Noble Banku SA.

LTV środków trwałych

Jeżeli jedynym zabezpieczeniem ma być ruchomy środek trwały to LTV wynosi :

Klient może uzyskać większą kwotę finansowania pod warunkiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia.

LTV nieruchomości


Klient może uzyskać większą kwotę finansowania pod warunkiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia.

 

 

 

 


Strona wykonana przez Studio Plan - www.web.plan.pl .