KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

KREDYT BUSINESS

Kredytobiorca
O kredyt w rachunku bieżącym mogą się ubiegać przedsiębiorcy oraz inne podmioty prawa nie będących osobami fizycznymi (konsumentami) w tym przedsiębiorcy deklarujący współprace w zakresie obsługi skarbowej w Getin Noble Banku SA, które:
- posiadają zdolność do czynności prawnych,
- legitymują się zdolnością kredytową
- posiadają lub zamierzają otworzyć rachunek bieżący w Getin Noble Banku SA,
- rozliczają się w oparciu o pełne księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości

Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej
3 lata

Dokumenty kredytowe
Pełna dokumentacja zgodnie z Instrukcją Kredytowania Działalności Gospodarczej w Getin Banku - Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA

Zdolność kredytowa
Zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie dwóch elementów:

Ocena finansowa :
· obliczana na podstawie analizatora kredytowego.

Ocena jakościowa:
· brak zaległości wobec ZUS i US,
· analizator kredytowy (minimum kategorii zdolności kredytowej Z1, Z2 i Z3), przy czym produkcja Z3 nie może przekroczyć 40% rozliczenie kwartalne
· pozytywna weryfikacja w dostępnych bazach,
· analiza obrotów na rachunku bieżącym firmy w GNB SA lub innym Banku za co najmniej 6 miesięcy – (obroty na rachunku muszą być adekwatne do przychodów firmy +analiza rachunku pod kątem zajęć, egzekucji i terminowości realizacji płatności kredytowych) lub opinia bankowa dotycząca obrotów na rachunku
· pozytywne opinie bankowe na temat obsługi dotychczasowego zadłużenia

Waluta
PLN, USD, EUR

Rata kredytu
Kredyt odnawialny, każdy wpływ na rachunek powoduje spłatę kapitału,

Spłata odsetek
Miesięczna spłata odsetek – odsetki naliczane na ostatni dzień każdego miesiąca trwania umowy,

Forma kredytu
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym,

Cele kredytu
uzupełnienie lub zwiększenie majątku obrotowego firmy

Okres kredytowania
Bezterminowo (corocznie odnawiany po spełnieniu warunków umownych)

Kwota kredytu
1. maksymalna kwota kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych 1.000.000 zł
2. kwota kredytu nie może być większa niż jednokrotność średniomiesięcznych przychodów ze sprzedaży za ostatni zamknięty rok obrotowy
3. Przyznany limit podlega kwartalnemu monitoringowi obrotów na rachunku (wpływów) i jest z nim ściśle powiązany w sposób następujący :
a. w przypadku wystąpienia mniejszych niż sześciokrotność kwoty kredytu, wpływów na rachunek bieżący za kolejne dwa kwartały trwania umowy kwota kredytu jest automatycznie obniżana do wysokości wartości połowy średniomiesięcznej tych wpływów,
b. zwiększenie kwoty kredytu do wysokości pierwotnie przyznanej w umowie/aneksie następuje automatycznie po stwierdzeniu wymaganych wpływów na rachunek za kolejny kwartał trwania umowy.
4. Punkt 3a nie ma zastosowania wobec firm charakteryzujących się udokumentowaną sezonowością działalności - w takim przypadku limit podlega rocznemu monitoringowi obrotów na rachunku (wpływów) i jest z nim ściśle powiązany w sposób następujący :
a. w przypadku wystąpienia mniejszych niż dwunastokrotność kwoty kredytu, wpływów na rachunek bieżący za dany rok trwania umowy kwota kredytu jest automatycznie obniżana do wysokości wartości połowy średniomiesięcznej tych wpływów,
b. zwiększenie kwoty kredytu do wysokości pierwotnie przyznanej w umowie/aneksie następuje automatycznie po stwierdzeniu wymaganych wpływów na rachunek za kolejny rok trwania umowy
5. W przypadku obniżenia kwoty kredytu o więcej niż 20% kwoty wynikającej z umowy kredytowej - zgodnie z punktem 3a lub 4a, Bank może przyznać Kredytobiorcy kredyt obrotowy do wysokości różnicy pomiędzy pierwotną kwota kredytu, a kwotą obniżoną na okres spłaty do 36 m-cy.

Prowizja
Zgodnie z ROS z uwzględnieniem dochodów z obsługi skarbowej:

1. za przyznanie kredytu
2. za postawienie środków do dyspozycji, miesięczna - 0,05%
4. operacyjna, roczna

Monitoring umowy
Monitoring umowy polega na :
1. kwartalnej kontroli przepływu środków przez rachunek bieżący,
2. bieżącej kontroli zajęć na rachunku (w przypadku zajęć z tytułu płatności obligatoryjnych umowa zostaje automatycznie wypowiedziana). Po przedstawieniu wiarygodnych wyjaśnień akceptowalnych przez Bank odnośnie zaistnienia przedmiotowych zajęć umowa może zostać przywrócona (wypowiedzenie wycofane),
3. kontroli sytuacji finansowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Getin Noble Banku SA - w przypadku stwierdzenia znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Kredytobiorcy lub w przypadku niedostarczenia przez Kredytobiorcę w wyznaczonym terminie dokumentów finansowych umożliwiających dokonanie oceny finansowej, umowa może zostać wypowiedziana

Oprocentowanie
1. zmienne (marża zgodna z ROS z uwzględnieniem dochodów z operacji skarbowych + WIBOR 1M / LIBOR 1M / EURIBOR 1M)
2. w przypadku wystąpienia wpływów na rachunek bieżący mniejszych niż jednokrotność kwoty kredytu, za dany kwartał trwania umowy oprocentowanie może zostać zwiększone o 1 p.p.

Cena
Według kalkulatora ROS z uwzględnieniem przychodów z operacji skarbowych

Uruchomienie kredytu
Uruchomienie Kredytu następuje w drodze postawienia środków do dyspozycji na rachunku bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w Getin Noble Banku SA.

Zabezpieczenie
1. Obligatoryjnie :
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji
- obowiązkowe przeprowadzanie przez rachunek bieżący obrotów miesięcznych na poziomie jednokrotności kwoty przyznanego limitu.
- Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku
- Weksel własny In blanco
2. W przypadku kwoty kredytu powyżej 1.000.000 zł. do 2.000.000 zł, Bank akceptuje zabezpieczenia w postaci przewłaszczenie/zastawu rejestrowego zapasów magazynowych na min poziomie dwukrotności kwoty przyznanego limitu lub inne zabezpieczenie akceptowalne przez Bank,
3. W przypadku kwoty kredytu powyżej 2.000.000 zł Klient zobowiązany jest przedstawić dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z procedurą stosowania prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych Getin Noble Banku SA

Inne
Maksymalne zaangażowanie Klienta bez zabezpieczeń rzeczowych w Getin Noble Banku SA nie może wynosić więcej niż 1.000.000 zł.

Wypowiedzenie umowy
1. W przypadku wypowiedzenia kredytu w rachunku bieżącym Bank może udzielić Kredytobiorcy kredytu terminowego na okres do 5 lat celem rozłożenia spłaty zadłużenia na raty.
2. W okresie wypowiedzenia Bank ma prawo zablokować możliwość dysponowania limitem przez Kredytobiorcę.
3. Bank ma prawo wypowiedzieć kredyt w rachunku bieżącym bez podania przyczyny z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 
 


Strona wykonana przez Studio Plan - www.web.plan.pl .