KREDYT PRZYJAZNA INWESTYCJA

KREDYT PRZYJAZNA INWESTYCJA
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA OBLICZANA NA PODSTAWIE PRZYCHODU

Kredytobiorca
O kredyt „Przyjazna Inwestycja” mogą się ubiegać:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek osobowych,
- osoby fizyczne wykonujące wolne zawody,
- spółki prawa handlowego,

które:
-
posiadają zdolność do czynności prawnych,
- legitymują się zdolnością kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu w terminach i kwotach określonych w Umowie kredytu .
- posiadają zabezpieczenie kredytu wymagane przez Bank.

z wyłączeniem osób rozliczających się na podstawie Karty Podatkowej oraz branż o wysokim ryzyku (kategorie I i II) z pominięciem branży transportu drogowego

Cel kredytu
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, których celem jest:
4) zakup ruchomych środków trwałych,
5) refinansowanie:
c) nakładów wymienionych w pkt. 1, poniesionych przez Firmę w okresie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
d) kredytów inwestycyjnych w innych bankach na cele jak w pkt 1.

Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej
12 m-cy oraz 24 miesiące dla kredytu dla branży transportowej

Zdolność kredytowa
Zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie dwóch elementów:

Ocena finansowa :
-kryterium przychodowe – klient posiada zdolność kredytową jeżeli kwota wnioskowanego kredytu nie przekracza 25% udokumentowanego przychodu ze sprzedaży za ostatnie pełne 12 m-cy
- uproszczony biznes plan (informacja o przedsięwzięciu inwestycyjnym)

w przypadku :
1. naruszenia kapitałów własnych lub ujemnego wyniku na sprzedaży w przypadku firm na pełnej księgowości
2. wykazania straty w przypadku firm rozliczających się na podstawie książki przychodów i rozchodów
transakcja jest dyskwalifikowana.

Ocena jakościowa:
- brak zaległości wobec ZUS i US
- pozytywna weryfikacja w dostępnych bazach
- akceptowane są tylko branże o niskim i średnim ryzyku (grupy V. IV i III) - z pominięciem transportu drogowego, w przypadku innych branż wymagana ocena standardowa
- pozytywna ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego (przedsięwzięcie inwestycyjne musi być związane z prowadzoną działalnością albo mieć wiarygodne oparcie w sytuacji rynkowej, kontraktach, umowach, listach intencyjnych – do oceny Analityka)

Parametry produktu
1. okres finansowania wynosi :

z zastrzeżeniem, iż suma okresu kredytowania i wiek środka trwałego stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu nie może przekroczyć 12 lat z wyjątkiem grupy A i B gdzie okres ten nie może przekroczyć 10 lat (dopuszcza się możliwość udzielenia finansowania w okresie do 180 m-cy pod warunkiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci hipoteki lub kaucji, obligacji Skarbu Państwa)
2. Karencja w spłacie kapitału do 6 m-cy (na wniosek klienta),
3. Łączna kwota finansowania w produkcie Easy Inwestycja nie może być większa niż 1 mln zł
4. w przypadku grupy E okres kredytowania nie może być dłuższy niż normatywny okres amortyzacji środka trwałego.

Wymagane dokumenty
2. dokumenty prawne zgodne z Instrukcją Kredytowania Działalności Gospodarczej w Getin Banku - Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA,
3. dokumenty dotyczące inwestycji:
a) nowa inwestycja
- faktura pro-forma, oferta cenowa,
b) dodatkowa dokumentacja dla inwestycji refinansowanej:
- faktura VAT
- ubezpieczenie
- potwierdzenie odbioru inwestycji jeżeli było wymagane
- umowa kredytowa pierwotnie finansująca inwestycję,
4. dokumenty finansowe:
- bilans i rachunek wyników, PIT 36/37, PIT 28 za ostatni rozliczony pełny okres obrachunkowy,
- oświadczenie o wysokości uzyskiwanych przychodów i dochodów za okres bieżący potwierdzone deklaracjami VAT-7
- uproszczony biznes plan
5. dokumenty dotyczące zabezpieczeń kredytu
w przypadku przedstawienia zabezpieczenia na używanym środku trwałym innym niż pojazdy wymagana jest wycena rzeczoznawcy (pojazdy standardowe wyceniane są na podstawie tabel Eurotax)
6. zaświadczenia z ZUS i US

Waluta
PLN, EUR, USD

Rata kredytu
Annuitet (równe raty kapitałowo-odsetkowe) lub malejące

Prowizje związane z udzieleniem kredytu
Prowizja:
-przygotowawcza za przyznanie kredytu zgodnie z ROS - kwota wnioskowanego kredytu netto może być powiększona o wysokość prowizji.
-za wcześniejszą spłatę kredytu – zgodnie z obowiązującą tabelą
-wydanie promesy kredytowej ( kwota 50% zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej)

Rodzaj oprocentowania
Zmienne co kwartał trwania umowy

Stawki oprocentowania
WIBOR 3M, EURIBOR 3M lub LIBOR 3M plus marża z ROS

Ubezpieczenia
Obowiązkowe:
1. od ryzyka ogłoszenia upadłości – po wprowadzeniu do oferty (przewidywany termin do 28-go marca)

Fakultatywne :
1. AC środka trwałego stanowiącego zabezpieczenie (przewidywany termin do 30-go marca)
2. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej (dotyczy środka trwałego lub majątku trwałego przedsiębiorstwa)
3. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (przewidywany termin do 30-go marca)

Wszystkie składki ubezpieczeń mogą być kredytowane.

Uruchomienie kredytu
Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach na rachunek :

a. kredytobiorcy prowadzony w GETIN Noble Banku S.A. po okazaniu faktury zakupu lub faktury zaliczkowej zaakceptowanej przez Bank. w przypadku refinansowania zakupu środka trwałego
b. wskazany na fakturach związanych z realizacją inwestycji.

Zabezpieczenie
1. LTV finansowanego środka trwałego wynosi :

W przypadku kredytów udzielanych w walucie obcej LTV obniża się o 10 p.p.

W przypadku kredytów na pojazdy z grupy A wprowadza się limit na cenę zakupu pojazdu osobowego – 150 tys. zł. w celu uniknięcia inwestycji w pojazdy luksusowe.

Bank standardowo finansuje inwestycje w wartościach netto. Możliwe jest finansowanie podatku VAT w następujący sposób:
- udzielając na podatek VAT odrębnego kredytu ze spłatą balonową w terminie przewidywanego zwrotu podatku + 30 dni,
-udzielając kredytu na VAT w ramach kredytu inwestycyjnego z harmonogramem, który przewiduje spłatę kapitału kredytu w terminie przewidywanego zwrotu podatku + 30 dni,
- w wyżej opisanych przypadkach rachunek Getin Noble Banku SA powinien być rachunkiem wskazanym do zwrotu tego podatku.

Prowizje i opłaty mogą być kredytowane pod warunkiem, że jest zachowany wskaźnik LTV opisany w tabeli pkt. 1 , lub zgodnie z punktem 2.

2. Bank może sfinansować maksymalnie 100 % wartości brutto inwestycji stanowiącej przedmiot kredytowania powiększonej o koszty okołokredytowe (prowizje i ubezpieczenia) pod warunkiem :
- przyjęcia dodatkowego zabezpieczenia o wartości nie mniejszej niż różnica pomiędzy wartością brutto inwestycji, a wartością wynikającą ze współczynnika LTV środka trwałego stanowiącego zabezpieczenie

lub

- przedstawienia ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego na wartość nie mniejszej niż różnica pomiędzy wartością brutto inwestycji, a wartością wynikającą ze współczynnika LTV środka trwałego stanowiącego zabezpieczenie

Wymogi DZR
1. w produkcie obowiązują standardy obowiązujące w Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej
2. każdorazowo wymagane są inspekcje wraz z notatkami i dokumentacją zdjęciową
3. w przypadku gdy mamy do czynienia z rozdzielnością zawartą mniej niż 6 miesięcy przed wnioskiem o kredyt, małżonka poręcza kredyt
4. zalecamy wraz ze sprzedażą produktu kredytowego zakładanie rachunków bieżących dla przedsiębiorców
5. prosimy Obszar Firmowy w terminie 30 dni do przedstawienia propozycji dotyczącej sposobu klasyfikacji podmiotów w toku przeglądów okresowych (sytuacja ekonomiczno – finansowa)
6. prosimy Obszar Firmowy w terminie 30 do przedstawienia propozycji dotyczącej sposobu wyceny środków trwałych w toku przeglądów okresowych (bieżąca wartość zabezpieczenia dla wszystkich grup)
7. zobowiązuje się Obszar Firmowy do ustalenia nowego kodu produktowego dla tego kredytu i wprowadzenie go do hurtowni danych (wraz z danymi – zestawienie zostanie wysłane do końca tygodnia)
8. oferta nie może wiązać się z żadnymi odstępstwami od procedury
 

 
 


Strona wykonana przez Studio Plan - www.web.plan.pl .