KREDYT PRZETARG

KREDYT PRZETARG - na realizację kontraktu z JST/JSP

Kredytobiorca
O kredyt dla FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z JST/JSP mogą się ubiegać:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe, spółki prawa handlowego

Które:
Posiadają zdolność do czynności prawnych,
Legitymują się zdolnością kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu w terminach i kwotach określonych w Umowie kredytu liczonej na podstawie przedstawionego kontraktu/umowy podpisanej z JST/JSP .
pozytywna historia współpracy z JST/JSP min. 2 dwa wykonane kontrakty/umowy podparte pozytywną opinią/ rekomendacją/ listem referencyjnym itp. JSP/JST

Min. okres prowadzenia dział. gospod.
Produkt jest skierowany do firm, które działają na rynku od co najmniej 24 miesiące.

Wymagane dokumenty dot. kontraktu/umowy
Umowa/kontrakt z JST/JSP wraz z załącznikami

Zdolność kredytowa
Zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie dwóch elementów:

Ocena finansowa :
· Zdolność kredytowa obliczona jest na podstawie kontraktu z JST /JSP. Klient posiada zdolność finansową wtedy jeśli kwota kredytu nie przekracza 70,00% aktualnej wartości kontraktu/umowy
· Harmonogram spłaty kredytu pokrywa się z harmonogramem płatności zawartym w umowie

Ocena jakościowa:
· Okres prowadzenia działalności min. 24 miesiące
· Brak zaległości wobec ZUS i US
pozytywna historia współpracy z JST/JSP min. 2 dwa wykonane kontrakty/umowy podparte pozytywną opinią/ rekomendacją/ listem referencyjnym itp. JSP/JST

Waluta
PLN

Rata kredytu
Zgodna z harmonogramem płatności zawartej w umowie przez JST/JSP

Termin płatności raty
Ustalony przez CKI.

Forma kredytu
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z maksymalnym okresem kredytowania do 2 lat (24 miesięcy).

Okres kredytowania
3 – 24 miesięcy

Kwota kredytu
Min. 50 000 zł, wnioskowana kwota kredytu jest kwota netto

Prowizja / cena
Indywidualne warunki uzgadniane są z Doradcą Kredytowym po dokonaniu oceny zdolności kredytowej i proponowanego zabezpieczenia

Oprocentowanie
Zmienne oparte na stopie WIBOR 3M + marża

Uruchomienie kredytu
Uruchomienie Kredytu następuje w drodze przelewu środków na rachunek firmowy w GETIN Banku.

Poziom decyzyjny
Kwoty do 1 mln PLN w CKI niezależnie od zaangażowania kredytowego klienta

Zabezpieczenie
· Cesja z kontraktu/umowy z JST/JSP
· W przypadku udzielania kredytów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, wspólnikom spółek cywilnych oraz spółkom jawnym, każdorazowo, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie współmałżonka kredytobiorcy (osoby fizycznej, wspólnika spółki osobowej), o ile w ich związku małżeńskim obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Bank może wyrazić zgodę na zastosowanie zamiennie zgody współmałżonka.

Warunki dodatkowe
Klient musi posiadać rachunek bieżący w GB przez cały okres kredytowania
Obroty z kontraktu/umowy muszą być przeprowadzane przez rachunek bieżący w GB
Spłata kredytu: płatności z tytułu realizacji kontraktu będą przelewane bezpośrednio na rachunek kredytowy wskazany zawiadomieniu o cesji 

 
 


Strona wykonana przez Studio Plan - www.web.plan.pl .