KREDYT HIPOTECZNY

HIPOTEKA PROSTA
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH


Kredytobiorca
O kredyt Prosta Hipoteka mogą się ubiegać:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako osoba fizyczna bądź w formie spółek osobowych, Osoby wykonujące wolny zawód (lekarze wszystkich specjalności, prawnicy, biegli rewidenci, architekci, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy, tłumacze przysięgli), spółka partnerska; spółka z o.o.

Które:
Posiadają zdolność do czynności prawnych, Legitymują się zdolnością kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu w terminach i kwotach określonych w Umowie kredytu liczonej na podstawie oświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów i przychodów za okres bieżący oraz za rok poprzedni.


Min. okres prowadzenia działalności gospodarczej
Min 24 miesiące.

Dokumenty potwierdzające majątek
Dokumenty prawne nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie oraz oświadczenie klienta o posiadanym majątku

Zdolność kredytowa
Zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie dwóch elementów:

Ocena finansowa :
· zdolność kredytowa obliczana na podstawie oświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów i przychodów.

Ocena jakościowa:
· brak zaległości wobec ZUS i US

Waluta
PLN

Rata kredytu
Annuitet lub raty malejące (kredyt w rachunku kredytowym) lub spłata jednorazowa (kredyt w rachunku bieżącym).

Karencja w spłacie kapitału
Karencja musi wynikać z celu kredytowania i być uzasadniona, przy czym nie może przekraczać okresu 24 miesięcy

Forma kredytu
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z maksymalnym okresem kredytowania do 15 lat (180 miesięcy) lub kredyt w rachunku bieżącym na okres 12 miesięcy z możliwością odnawiania kredytu na kolejne okresy.

Cele kredytu
zakup nieruchomości, refinansowanie kosztów poniesionych na cele związane z nieruchomością, cel komercyjny, cel konsolidacyjny możliwy tylko dla jednoosobowej dział. gosp.

Okres kredytowania
0 – 180 miesięcy. Wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu nie może przekroczyć 65 roku życia.

Kwota kredytu
od 50 000 zł do 1 mln zł. netto
Kwota wnioskowanego kredytu netto może być powiększona o wysokość prowizji i składki z tytułu ubezpieczenia ochrony prawnej tytułu prawnego do nieruchomości.

Prowizja / cena
Indywidualne warunki uzgadniane są z Doradcą Kredytowym po dokonaniu oceny zdolności kredytowej i proponowanego zabezpieczenia

Składka ubezpieczeniowa
4,0% z tytułu ubezpieczenia ochrony prawnej tytułu prawnego do nieruchomości.

Oprocentowanie
Zmienne (marża + WIBOR)

Uruchomienie kredytu
Uruchomienie Kredytu następuje w drodze przelewu środków na rachunek założony klientowi w Getin Noble Bank S.A.

Zabezpieczenie
1. Zabezpieczeniem kredytów w uproszczonej ścieżce kredytowej mogą być:
a) Lokal/dom mieszkalny, stanowiący własność właściciela firmy,
b) Lokal/dom mieszkalny z częścią użytkową
c) Lokal użytkowy (osoby fizycznej lub osoby prawnej). Lokal ten nie może być o powierzchni użytkowe większej niż 500 m2,
d) Działka gruntu przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Wskaźnik: 50 %- wartości nieruchomości powyżej 100 000zł, do 100 000 zł- 65 % wartości.

2. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie ochrony prawnej tytułu prawnego do nieruchomości, które może być:
a. dostarczone przez Klienta,
b. zrealizowane za pomocą Procedury operacyjnej do Umowy grupowego ubezpieczenia ochrony prawnej tytułu prawnego do nieruchomości TU EUROPA S.A.

NIERUCHOMOŚĆ MAJĄCA STANOWIĆ ZABEZPIECZENIE KREDYTU, MUSI BYĆ ZREALIZOWANA NA POZIOMIE 100%. MOŻLIWE JEST USTANOWIENIE ZABEZPIECZENIA NA NIERUHCOMOSCI ZREALIZOWANEJ W MINIMUM 80%. WÓWCZAS WYMAGANA JEST WYCENA NIERUCHOMOŚCI.

Warunki dodatkowe
Do czasu ustanowienia hipoteki (dokonania wpisu do księgi wieczystej) oprocentowanie będzie podwyższone o 2,00% w stosunku do poziomu marży podstawowej. Obniżone oprocentowanie będzie stosowane od piątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego po dostarczeniu do Banku odpisu z KW z prawomocnym wpisem.

 

 
 


Strona wykonana przez Studio Plan - www.web.plan.pl .